เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 ครั้งที่ี 2/ 2567 1 ม.ย. 67 121
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ 25 มี.ค. 67 121
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ครั้งที่ 1 /2567 20 ก.พ. 67 166
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2567 29 ม.ค. 67 178
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 7/2566 12 ม.ค. 67 152
รายงานผลการติดตามประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 -2570 ประจำปีงบประมาณ 2566 12 ม.ค. 67 150
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25 ต.ค. 66 19579
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง 20 ต.ค. 66 218
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 5/2566 1 ก.ย. 66 201
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 5/2566 15 ส.ค. 66 199
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 8 ส.ค. 66 218
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ 22 มิ.ย. 66 244
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 22 มิ.ย. 66 245
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2566 31 พ.ค. 66 251
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 22 พ.ค. 66 279
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลา 2565-มีนา 2566) 25 ม.ย. 66 307
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (รอบเดือนธันวาคม 2565) 18 ม.ย. 66 259
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ 13 ธ.ค. 65 463
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง 1 ธ.ค. 65 364
ประกาศใช้แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf 7 พ.ย. 65 435
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ 9 ส.ค. 65 455
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 9 ส.ค. 65 514
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ. 2563-2565 21 มิ.ย. 65 614
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ 17 พ.ค. 65 537
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 ก.พ. 65 545
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 26 ม.ค. 65 1016
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 6/2565 26 ม.ค. 65 690
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 65 553
ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 15 ธ.ค. 64 851
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 26 ต.ค. 64 669