เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงแดง

นายรัชพล ไกยสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงแดง
0973213259

จ่าเอกนพอนันต์ พรมลี
รองปลัด
0627147007

นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด (สำนักปลัด)
0833384505

นางบุผา ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง (กองคลัง)
0940981723

จ่าเอกนพอนันต์ พรมลี
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (กองช่าง)
0627147007

จ่าโท ธียศ สุโนภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
0933830428