เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

นางสาวลัดดา ลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0871381755

นางสาวยุเพียร แสงพารา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
0872212431

นางบุษบง แก้ววงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0857382955

นายสิทธิเดช สารางคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0857616049

นายเอกสิทธิ์ จันท์วิภาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0857616049

นางสาวพัณณิกา วงศ์อามาตย์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
0981385595

นางสาวนิตยา มะลิกา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
0862322627

นายวุทธิพันธ์ เพ็ชรแสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
0852748473

นางศรินทร์ญา สมเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
0611028866

นายศรายุทธ บุระเนตร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
0854640445

นายอภิชาติ ตรีสอน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวยุภาพร นรชาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุวรรณ พนมเขต
คนสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายอนุรักษ์ อ่างทอง
พนักงานขับเครื่องจักขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาววิจิตรา เชิงสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวน้ำผึ้ง เชิงสะอาด
จ้างเหมาบริการ

นางสาวชนัดดา ประกอบเสริม
จ้างเหมาบริการ

นางจันทร์เพ็ญ พนมเขต
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

นายกิตติพล เมืองวงค์
พนักงานเก็บขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายถาวร พิเนตร
พนักงานเก็บขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายสง่า นามไพร
พนักงานเก็บขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายสุวรรณ หว่านขี้เหล็ก
พนักงานเก็บขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายบุญเกิด วัฒนศรี
พนักงานเก็บขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายไพบูลย์ ถนัดค้า
พนักงานเก็บขยะ (จ้างเหมาบริการ)