เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 25

 

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลดงแดง 

 
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลดงแดง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
.
1. ด้านกายภาพ
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
1. เทศบาลตำบลดงแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลดงแดง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจตุรพักตรพิมาน  ระยะทางห่างจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน   7   กิโลเมตร
                    2 เนื้อที่ตำบลดงแดงมีเนื้อที่ประมาณ   41.64  ตารางกิโลเมตร  หรือ   26,025  ไร่
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
                     ภูมิประเทศ   ตำบลดงแดงมีสภาพพื้นที่เป็นที่เนิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหินลูกรัง
มีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลน้ำใส    และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลดงกลางและตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอเมืองสรวง   และอำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
                   สภาพอากาศของตำบลดงแดง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม
          1.4 ลักษณะของดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหินลูกรัง

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง
                   มีทั้งหมด          16      หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1     บ้านดงแดง          นายไพวัน เชิงสะอาด            ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 065-490-3762
หมู่ที่ 2     บ้านผือฮี             นายสำลี  สมใจ                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 091-771-3249
หมู่ที่ 3     บ้านเขวา             นายมานิตย์ ทองเกษม           ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 085-745-4226
หมู่ที่ 4     บ้านกอก             นางบล  พันธุ์สาง                   ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 098-1024029/086-9872659
หมู่ที่ 5     บ้านงูเหลือม       นางสาวดวงใจ  จันทร์คูเมือง    ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 086-345-1563
หมู่ที่ 6     บ้านหนองเพียขันธ์      นางสาววิมล  นพมเขต     ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 061-674-2111
หมู่ที่ 7     บ้านเหล่าจั่น         นายวิเชียร์   สารางคำ            ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 089-577-5096
หมู่ที่ 8     บ้านดงแดง          นายอาคม  บุญศรี                  ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 087-204-6963
หมู่ที่ 9     บ้านเหล่าจั่น        นายสัญญา พิมพ์สินธุ์             ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 098-032-4798
หมู่ที่ 10    บ้านเขวา           นายบังอร  ภูสังข์                    ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 081-056-7891
หมู่ที่ 11     บ้านผือฮี           นางกัลทิมา วงค์อามาตย์        กำนันตำบลดงแดง  หมายเลขโทรศัพท์ 081-799-9665
หมู่ที่ 12    บ้านงูเหลือม      นายสากล  ทองแสง               ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 091-053-4865
หมู่ที่ 13     บ้านดงแดง       นางสาวเบญจวรรณ  วรขันธ์     ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 063-675-2602
หมู่ที่ 14    บ้านดงแดง        นายสมบัติ  เชิงสะอาด            ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 084-956-0627
หมู่ที่ 15     บ้านกอก          นายธรรมศรี สมบัติบาน            ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 062-594-7566
หมู่ที่ 16    บ้านดงแดง       นายทูน  วรรณสินธุ์                  ผู้ใหญ่บ้าน  หมายเลขโทรศัพท์ 089-274-4684
           2.2 การเลือกตั้ง
                    มีทั้งหมด          2      เขตเลือกตั้ง  16 หน่วยเลือกตั้ง 
เชตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  หมู่ที่  1 6  7  8  9  13  14  16
เชตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย  หมู่ที่  2  3  4  5  10  11  12  15
 
3. ประชากร
            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2421  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด  8766  คน             
                             ชาย  4273   คน   หญิง 4482   คน  โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
บ้านดงแดง
บ้านผือฮี
บ้านเขวา
บ้านกอก
บ้านงูเหลือม
บ้านหนองเพียขันธ์
บ้านเหล่าจั่น
บ้านดงแดง
บ้านเหล่าจั่น
บ้านเขวา
บ้านผือฮี
บ้านงูเหลือม
บ้านดงแดง
บ้านดงแดง
บ้านกอก
บ้านดงแดง
195
168
75
142
253
172
121
166
163
99
130
184
143
170
108
131
309
287
152
247
451
296
225
249
232
195
246
322
244
302
186
237

334
333
154
255
467
302
214
286
314
202
242
326
263
329
204
257
 
646
620
306
502
918
598
439
535
637
397
488
648
507
631
390
494
รวม 2421 4273 4482 8766
                    * ข้อมูล ณ วันที่ 25/06/2564สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดงแดง

4. สภาพทางสังคม
              4.1 การศึกษา
4.1.1  โรงเรียนประถมศึกษา                               5                  แห่ง
4.1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  3                  แห่ง
4.1.3  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน             1                  แห่ง
4.1.4  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)    1                  แห่ง
              4.2 สาธารณสุข
                    4.2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      1                  แห่ง
                    4.2.2  ศูนย์ ศสมช.                                            16                หมู่บ้าน
 
              4.3 อาชญากรรม
                   4.3.1 จุดตรวจประจำหมู่บ้าน
              4.4 การสังคมสงเคราะห์
                   4.4.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  1593 คน  
                   4.4.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน  312 คน
                   4.4.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  2  คน
                   4.4.4 รับลงทะเบียนเด้กแรกเกิด และประสานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 306 คน 
                                                                           (ที่มา งานพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564)
5.ระบบบริการพื้นฐาน
              5.1 การคมนาคมขนส่ง
ทางหลวงชนบท  ถนนสายบ้านอ้น-ดอนกลาง
ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอมี    1    สาย     เป็นถนนลาดยาง
            5.2 การไฟฟ้า
                   ตำบลดงแดงได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองสรวง ประกอบด้วยบ้านงูเหลือม บ้านเหล่าจั่น บ้านกอก บ้านเขวา บ้านผือฮี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจตุรพักตรพิมาน หมู่บ้านที่ใช้บริการ คือ บ้านดงแดง และบ้านหนองเพียขันธ์ มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง 16 หมู่บ้าน และกำลังพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในทุกหมู่บ้านในเขตตำบล
 
            5.3 การประปา
                  การประปา บ้านดงแดงหมู่ที่ 1,14 ได้รับการบริการการประปาจากเทศบาลตำบลดงแดงและหมู่บ้านอื่นๆในเขตตำบลได้อาศัยแหล่งน้ำใต้ดินทำเป็นประปาหมู่บ้าน  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างต่อไป
 
              5.4 โทรศัพท์
          ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงแดง ได้รับการบริการจากองค์การโทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด   มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านงูเหลือม บ้านเหล่าจั่น บ้านดงแดง
               5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                           5.5.1  มีไปรษณีย์ตำบลดงแดง     จำนวน     1     แห่ง  ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่  269  หมู่ที่ 1 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
6. ระบบเศรษฐกิจ
             6.1 การเกษตร
                 โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนาข้าว  ปลูกต้นหอม  อาชีพเสริม คือ  การเลี้ยงสัตว์ การปลูก-ผัก การปลูกยาเตอร์กิ๊ด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ  และทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
             6.2 การประมง
                   คลองร่องข้าวเหนียว คลองร่องแสง บ้านเหล่าจั่น , หนองวัดเก่า บ้านเขวา หมู่ 10                   ,หนองคางคก  หนองสะเทียง  บ้านเขวา หมู่ 3 ,หนองแวง บ้านดงแดง หมู่ 8 ,หนองเอียด  บ้านดงแดง       หมู่ 1,13
              6.3 การปศุสัตว์
          การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ไว้ใช้จำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน เช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร ปลาดุก  กบ เป็นต้น
             6.4 การบริการ -
             6.5 การท่องเที่ยว
                     6.5.1 หอไตร วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี
                     6.5.2 ป่าชุมชนดงหนองเอียด บ้านดงแดง
            6.6 อุตสาหกรรม
                     6.6.1  ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้า       จำนวน     3     แห่ง
                     6.6.2  โรงงานผลิตน้ำดื่ม/น้ำแข็ง            จำนวน     1     แห่ง
                     6.6.3  โรงงานแปรรูปไม้                     จำนวน     1     แห่ง
                     6.6.4  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                 จำนวน     2     แห่ง
              6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                  พื้นที่เทศบาลตำบลดงแดง เป็นชุมชนเกษตรส่วนใหญ่ มีร้านค้าอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งตลาดนัดตามหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
               7.1 การนับถือศาสนา
                   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน  12  แห่
               7.2 ประเพณีและงานประจำปี
                   งานประเพณีของตำบลดงแดง จะมีงานประจำปี บุญเดือน 3 คือ งานบวงสรวงพระพรหม
ที่ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ
งานประเพณีบุญผะเหวด   ที่ถือว่าเป็นงานบุญสำคัญของแต่ละหมู่บ้านและเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ,ประเพณีทอดเทียนรวม ที่จัดในช่วงเดือน 10 (ตุลาคม) ของทุกปี
               7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                   ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลดงแดง ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษและปัจจุบันยังไม่ลบเลือนหายไป ยังมีลูกหลานสานต่อและสืบทอดต่อๆ กันมา คือ
                   ด้านเกษตรกรรม มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ โดยการนำภูมิ-ปัญญาท้องถิ่นมาใช้  ในการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไปกับการทำหุ่นไล่กา
                   ด้านหัตถกรรม มีการทำเครื่องจักรสาน การทอเสื่อ การทอผ้ามัดหมี่
                   การถนอมอาหาร  มีการถนอมอาหารเพื่อการเก็บและรักษาอาหาร เพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหาร  หรือป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ  ในขณะที่ยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการ สีสันและกลิ่นให้คงอยู่ เช่น การดอง การตาก การกวน และการแช่อิ่ม เป็นต้น
                   ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษาอิสาน และใช้ภาษากลาง ในการติดต่องาน/ราชการ
                 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
                    7.4.1 ผ้าไหมมัดหมี่
                    7.4.2 กระติบข้าว
                    7.43. กระเป๋าที่ทำมาจากผ้าฝ้าย
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
               8.1 น้ำ
         คลอง                                            2                แห่ง
        บึง , หนอง                                    14                แห่ง
     ประปาหมู่บ้าน                                   18               แห่ง
            8.2 ป่าไม้   
                   ป่าไม้ในเขตตำบลดงแดงเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้หลากหลายชนิด  ประกอบด้วย ไม้แดง  
ไม้ชาด ไม้จิก ไม้ลำดวน ไม้หม้อ เป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 900 ไร่
            8.3 ภูเขา
                   ในเขตตำบลดงแดงไม่มีภูเขา
            8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                   ในพื้นที่ตำบลดงแดง ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า 
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้  โดยทั่วไปยังมีความอุดมสมบูรณ์
View : 7550