เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕
ตามที่เทศบาลตำบลดงแดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดงและประชาคมท้องถิ่น  ไปแล้วนั้น
 
                   อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  ๕  ข้อ  ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓ )
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  และในปีงบประมาณอื่น ๆ ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบล
ดงแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลดงแดง  หมู่ที่ ๑ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑๐๓๓ 
 
             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
 

               นายนิวัติ  มูลมณี
               นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประกาศแผน-66-70-3.doc   13 ธ.ค. 65 120
วันที่ : 13 ธันวาคม 65 View : 422
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :