เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

โครงสร้างการบริหารงาน กองคลัง

นางบุผา ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
094-098-1723

นางสุจิตตรา วงค์อามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
092 8846995

นางธัญญลักษณ์ ทองทา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
0956647096

นางสาวณัฐภัท เจริญศิริ
นักวิชาการเงิน ชำนาญการ
0868644160

นางสาวธีรารัตน์ ตันโห
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0807243425

นางสุธิดา จันทะวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏฺิบัติการ
0648827089

นางปภาวรินทร์ อสุระพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
0623987386

นางอุไล ทัพขวา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
0935634249

นางสาวอรอุมา บุตรใส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0649955533

นาสาวยุภาพร มูลมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)

นางสาวอรปรียา มูลมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง (ภารกิจ)

นางสาววราภรณ์ จันทะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

สิบโทวาสนา จันทร์สุธรรม
เจ้าเหมาบริการ

นางสาวหัทยา ทองทา
เจ้าเหมาบริการ

นางสาวกนกวรรณ มาตหงสา
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ)