เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลดงแดง รายงานผลการดำเนินงานในรายไตรมาสที่ 2 มกราคม 2567-มีนาคม 2567 25 ม.ย. 67 114
ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรายงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน 4 ม.ย. 67 107
ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566 12 ม.ค. 67 150
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 28 ธ.ค. 66 102
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่องรายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 ต.ค. 66 110
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566-กันยายน 2566) 9 ต.ค. 66 109
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่องรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน -มิถุนายน พ.ศ.2566 12 ก.ค. 66 182
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566-มีนาคม 2566) 28 ม.ย. 66 224
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลดงแดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 18 ม.ย. 66 285
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ตค65-ธค65 30 ม.ค. 66 257
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง งบทรัพย์สิน งบทดลองหลังปิดบัญชี รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2565 16 ธ.ค. 65 365
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องรายงานแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม -กันยายน 2565 27 ต.ค. 65 318
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เมษายน 2565-มิถุนายน 2565 25 ก.ค. 65 364
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 20 ม.ย. 65 441
รายงานแสดงผลการการดำเนินงานรายไตรมาศ มค 65-มีค65 12 ม.ย. 65 423
รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน แรก) 11 ม.ย. 65 443
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 10 มี.ค. 65 427
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ก.พ. 65 571
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 28 ธ.ค. 64 616
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน 64-มิถุนายน 64) 13 ก.ค. 64 609
ประกาศ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาสูญหาย เล่มที่ 25/2563 29 มี.ค. 64 828
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 22 มี.ค. 64 717
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิทน งบทดลองหลังปิดบัญชี รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปี 2563 4 ม.ค. 64 819
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 13 พ.ค. 63 902
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พย. ประจำปีงบประมาณ 2562 13 พ.ค. 63 742