เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 22

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ช่องทางการร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งที่รุกล้ำทางสาธารณะ

1. แจ้งข้อมูลด้วยตนเองที่ งานนิติการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดงแดง
2. ส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานเมศบาลตำบลดงแดง เลขที่  183 หมู่ 1 บ้านดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
3. โทรศัพท์ 043-651033
4.  Facebook  : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลดงแดง
5.  e-mail : tessabaanDD@gmail.com

6.เว็บไซต์ www.Dongdand.go.th ที่เมนู “ช่องทางการร้องเรียน
 การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งที่รุกล้ำทางสาธารณะ”

 
ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Google form   คลิก 

 
►กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  คลิก 
►พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก
►กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นฯ คลิก 
►กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก 

 
View : 1208