เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 26

  
                   

  เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลดงแดง 
 

             พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการในการบริการประชาชน ปกป้องประโยชน์สาธารณะ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามมาตรา 7 มาตรา 9  ไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู
            ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลดงแดง เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการเรียกข้อมูล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

 


คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
►ประกาศ ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงแดง    ที่นี่
►คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงแดง     ที่นี่
►คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรือง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงแดง      ที่นี่
►คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   ที่นี่ 
►ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร   ที่นี่
►แบบขอข้อมูลข่าวสาร  ที่นี่ 

ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                ดัชนีประจำแฟ้ม

►มาตรา 7                                                                  ►มาตรา 7
►มาตรา 9                                                                  ►มาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  7
► ม7 (1) โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน  ที่นี่ 
► ม7 (2) สรุปอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล  ที่นี่ 
► ม7 (3) สถานที่ติดต่อ  ที่นี่ 
► ม7 (4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   ที่นี่ 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
►ม9(1) ผลการพิจารณาวินิฉัย   ที่นี่ 
►ม9(2) นโยบายหรือการตีความ
            นโยบายนายกเทศมนตรี  ที่นี่
            การตีความ "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"         

►ม9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ  ที่นี่ 
            แผนยุทธศาสตร์  ที่นี่ 
            แผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่นี่ 
            งบประมาณรายจ่ายประจำปี   ที่นี่  
            การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ที่นี่ 
            การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ที่นี่
            แผนการดำเนินงาน  ที่นี่
            แผนอัตรากำลัง  ที่นี่ 
            แผนจัดหาพัสดุ  ที่นี่  /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่นี่ 
            ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  ที่นี่
            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่นี่ 
            ข้อมูลรายรับรายจ่าย   ที่นี่       
            งบแสดงฐานะทางการเงิน  ที่นี่  
            รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  ที่นี่่ 
            รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น  ที่นี่
            รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ ปปช./ สถ   ที่นี่
            รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2566  ที่นี่ 
            ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ที่นี่
            รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) ประจำปี 2566 ที่นี่ 
►ม9(4)  คู่มือหรือคำสั่ง 
             คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ที่นี่
             คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงแดง  ที่นี่
             คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ที่นี่
             คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่นี่
►ม9(5)  สิ่งพิมพ์ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรค (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่
►ม9(6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือ สัญญาร่วมทุน "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง" ที่นี่ 
►ม9(7)  มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย ที่นี่ 
             มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิฉัยข้อมูลข่าววสาร ที่นี่
             มติคณะ กรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่นี่
            มติคณะ กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำข้อตกลงร่วมมือกันจำทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่นี่
             มติคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ  ประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่นี่
►ม9(8)   ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด  ที่นี่
              ประกาศประกวดราคา สอบราคา  ที่นี่ 
              สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1  ที่นี่
              ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"   ที่นี่ 
              กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค (8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
             กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ที่นี่
             กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่นี่ 
             กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ที่นี่
            กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ที่นี่
            กำหนดให้รายงายผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
           งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ   "ไม่มีภารกิจ"  ที่นี่

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 

►สถิติเข้าใช้บริการ  ที่นี่ 
►สรุปการเข้าใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  ที่นี่


 


ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงแดง ได้ที่  เทศบาลตำบลดงแดง
และสามารถเข้าดูข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.dongdang.go.th
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 043-651033 


 


                                                                                                               
View : 1243