เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

สมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง
นายอนันต์ มาตหงสา
0818034242

รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง
นางสุรัตน์ สีตา
0872359788

นางสาวประภาศรี หงษ์ทะนี
สมาชิกภาเทศบาลตำบลดงแดง
0899514045

นายสุมิตร โชคอุดมโชค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0878573478

นายธงชัย จันทร์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0879464674

นางสุรัตน์ สีตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0872359788

นายอุดม บุญพา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0896303574

นายอนันต์ มาตหงสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0818034242

นางเจือจันทร์ โพสาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0871252805

สิบตรี เอกชัย บุตรสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0885323528

นายชูศิลป์ ทองมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0650899513

นายบุญสวย พันธุ์สาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0985938569

นางสีกา อาจเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0849138286

นายประสิทธิ์ สมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
0926343514

นายรัชพล ไกยสินธุ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงแดง
043651033