เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันจ่าตรีสายัณห์ วิเลศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0890069566

นายพิชิตชัย ภูมิเขต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0845364380

นายวชิระ สุตนนท์
พนักงานดับเพลิง

นายเทียนชัย นรชาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ)

นายอนุรักษ์ อ่างทอง
พนักงานขับเครื่องจักขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายวชิระ สุตะนนท์
พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ)

นายวันชัย ทองมา
จ้างเหมาบริการ

นายณัฐวุฒิ ทองมา
จ้างเหมาบริการ