เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันจ่าตรีสายัณห์ วิเลศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0890069566

พ.อ.อ.บดินทร์ วงศ์อินตา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นายพิชิตชัย ภูมิเขต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0845364380

นายเทียนชัย นรชาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ)

นายวันชัย ทองมา
จ้างเหมาบริการ

นายอนุรักษ์ อ่างทอง
พนักงานขับเครื่องจักขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายณัฐวุฒิ ทองมา
จ้างเหมาบริการ

นายวชิระ สุตนนท์
พนักงานดับเพลิง