เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง


วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดงแดง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง ซึ่งคณะกรรมหารมีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละครั้งในเดือนธันวาคม แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลไว้แล้วเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง (พ.ศ.2561-2565) ไตรมาสที่ 1- 4 ติดตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิจารณาแนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565)
พิจารณาแนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)วันที่ : 1 ธันวาคม 65 View : 324
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :