เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

นางสาวสุพิชฌาย์ ปานทิพย์เมธา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
0810548882

นายอุดร บุญถ่าน
นักสันทนาการ ชำนาญการ
0872248903

นายเทิดพงศ์ วงศ์อามาตย์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
0639405706

นางกฤตพร ตรีสอน
ครู ชำนาญการ
0800100662

นางชรัญฎา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการ
0910184509

นางสาวสุกัญญา ขันคำ
ครู
0847980073

นางสาวโสวิกา วงค์อามาตย์
ครู
0878032085

นางวินิตดา สมภักดี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0810521449

นางสาวสุจิตรา กองพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0839396893

นางสาวเดือนเพ็ญ พรมแพน
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสาวนพวรรณ เกณฑ์สาคู
จ้างเหมาบริการ

นางสาวฐิติพร สุขกมล
จ้างเหมาบริการ

นางเกษร ภูสังข์
จ้างเหมาบริการ

นางปิยะนุช มะรังษี
จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงศูนย์ที่ 1)

นายต้น ภาษี
จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงศูนย์ที่ 3)