เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 26

หัวข้อ:: ขอเชิญตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2566


ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2566
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity andTransparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน5 ตัวชี้วัด ได้แก่
          ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
          ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
          ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
          ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
          ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

หมายเหตุ**  ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ต้องเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสังกัดเทศบาลตำบลดงแดง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ที่ 1 ขึ้นไป 


วิธีการ

เพียงสแกน QR CODE  บันทึกหมาขเลขโทรศัพท์ 13 หลัก และกรอกรหัสของหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่ระบบการตอบแบบวัดความรู้ตามรูปแบบของสำนักงาน ปปช.

ขอขอบทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งใน


วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 66 View : 198
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566   (ดู 36)
ITA ประจำปี 2565  (ดู 625)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 659)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 694)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 576)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 543)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 523)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :