เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 26

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงแดง ตำบลดงแดง ปี พ.ศ. 2567 26 มี.ค. 67 76
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ พ.ศ.2566 26 มี.ค. 67 73
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ พ.ศ.2566 26 มี.ค. 67 60
สรุปข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 18 มี.ค. 67 64
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก 25 ม.ย. 66 264
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2566) 18 ม.ย. 66 256
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2566 10 ม.ย. 66 263
ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี 2566 29 มี.ค. 66 235
มอบนโยบาย No gift policy และ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น (งานสภาเทศบาลตำบลดงแดง 29 มี.ค. 66 229
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน 20 มี.ค. 66 175
รายงานผลการนำแผนจากระบบ E- planNACCไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 19 พ.ค. 65 418
รายงานผลการนำแผนจากระบบ E- planNACCไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 19 พ.ค. 65 386
รายงานผลการนำแผจากระบบE- planNACC ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 19 พ.ค. 65 406
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 25 ม.ย. 65 429
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 25 ม.ย. 65 433
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64-มีนาคม 65) 12 ม.ย. 65 411
ประกาศเจตนารมณ์ 11 ม.ค. 65 476
คู่มือการประเมิน ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 28 ธ.ค. 64 493
ประชุมพนักงานเทศบาลในการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 27 ธ.ค. 64 821
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 14 ธ.ค. 64 541
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565 14 ธ.ค. 64 509
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ส.ค. 64 572
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 22 มิ.ย. 64 685
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 9 ก.ค. 63 716
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ประำปีงบประมาณ 2562 12 พ.ค. 63 798
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 12 พ.ค. 63 775
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 12 พ.ค. 63 751
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 12 พ.ค. 63 761