เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 มี.ค. 67 77
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2567 25 มี.ค. 67 109
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี พ.ศ. 2566 25 มี.ค. 67 103
ผลการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 18 มี.ค. 67 96
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 18 มี.ค. 67 101
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 21 ม.ย. 66 237
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 21 ม.ย. 66 235
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 21 ม.ย. 66 243
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 21 ม.ย. 66 251
ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 21 ม.ย. 66 238
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 10 ม.ย. 66 210
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 10 ม.ย. 66 196
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 245
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 10 ม.ย. 66 243
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 10 ม.ย. 66 219
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) 1 ตค.66 -31มีค.66 5 ม.ย. 66 196
รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 5 ม.ย. 66 271
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน 5 ม.ย. 66 209
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ. 2566-2570 31 มี.ค. 66 229
การประชุมในหัวข้อ “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” 23 มี.ค. 66 235
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570 8 ส.ค. 65 540
การขยายกรอบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561– 2565) 11 ม.ย. 65 447
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 510
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงแดง 14 ต.ค. 64 594
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกเทศบัญญัติหรือภารกิจ เทศบาลตำบลดงแดง 16 ส.ค. 64 696
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ส.ค. 64 604
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 13 ส.ค. 64 576
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 ส.ค. 64 601
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 ส.ค. 64 567
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 ส.ค. 64 599