เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

1.ที่ตั้ง
1.1  ที่ตั้ง    ตำบลดงแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจตุรพักตรพิมาน  ระยะทางห่างจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน   7   กิโลเมตร
1.2  เนื้อที่ ตำบลดงแดงมีเนื้อที่ประมาณ    41.64   ตารางกิโลเมตร   หรือ   26,025  ไร่
         
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลน้ำใส  และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลดงกลาง และตำบลป่าสังข์  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอเมืองสรวง   และอำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

1.3  ภูมิประเทศ  ตำบลดงแดงมีสภาพพื้นที่เป็นที่เนิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหินลูกรัง มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร สำหรับปลูกข้าว  ปลูกยางพารา และประกอบอาชีพกสิกรรมอื่นๆ
1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 14 แห่ง และแหล่งน้ำที่ขุดเจาะเพื่อการเกษตร 16 แห่ง
1.5 ลักษณะของป่าไม้  เป็นป่าดิบแล้ง

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1  เขตการปกครอง
          การปกครองของตำบลดงแดง แบ่งออกเป็น  2 เขต  16  หมู่บ้าน
 
หมู่ที่ 1 บ้านดงแดง                  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   นายไพวัน  เชิงสะอาด
หมู่ที่ 2 บ้านผือฮี                    ชื่อกำนัน  นายสำลี  สมใจ
หมู่ที่ 3 บ้านเขวา                    ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายมานิตย์ ทองเกษม
หมู่ที่ 4 บ้านกอก                    ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นางบล พันธ์สาง
หมู่ที่ 5 บ้านงูเหลือม                ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวดวงใจ จันทร์คูเมือง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองเพียขันธ์         ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายสมบัติ  เกณฑ์สาคู
หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าจั่น               ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายวิเชียร สารางคำ
หมู่ที่ 8 บ้านดงแดง                 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายอาคม บุญศรี
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าจั่น               ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายสัญญา พิมพ์สินธุ์
หมู่ที่ 10 บ้านเขวา                 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายบังอร ภูสังข์
หมู่ที่ 11 บ้านผือฮี                  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นางกัลทิมา วงค์อามาตย์
หมู่ที่ 12 บ้านงูเหลือม              ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายสากล ทองแสง
หมู่ที่ 13 บ้านดงแดง              ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นางสาวเบญจวรรณ  วรขันธ์
หมู่ที่ 14 บ้านดงแดง                ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายสมบัติ เชิงสะอาด
หมู่ที่ 15 บ้านกอก                  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายธรรมศรี สมบัติบาน
หมู่ที่ 16 บ้านดงแดง               ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายทองสุข โคตรศรี
 
3 ประชากร
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  
 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 8,827  คน   (และมีประชากรแฝงในสถานประกอบการไม่น้อยว่า) 
 ประชากรชาย  4,367 คน  หญิง 4,460  คน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด   2,275  ครัวเรือน
 
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
เพศชาย เพศหญิง
1 158 321 337 689
2 70 294 339 634
3 133 155 156 311
4 219 248 268 416
5 161 445 427 827
6 118 304 295 599
7 151 241 234 475
8 158 257 266 523
9 97 328 312 640
10 113 195 198 393
11 127 265 242 507
12 170 326 324 650
13 136 242 258 499
14 162 316 334 650
15 99 188 201 319
16 126 248 270 518
 
 
4. ระบบเศรษฐกิจ
        4.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 91.39 ของประชากรทั้งเทศบาล  และร้อยละ 8.61  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปค้าขายและรับราชการ  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ต้นหอม  และพืชผักตามฤดูกาล และปัจจุบันยังเริ่มปลูกต้นยางพารา อ้อย และมันสำปะหลังในบางหมู่บ้าน
          4.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
-แหล่งน้ำธรรมชาติ 14 แห่ง
4.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
          -มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน
          4.2ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
                   1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชุมชนดงหนองเอียด บ้านดงแดง ป่าดงประชุม บ้านงูเหลือม 
                   2. แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ได้แก่ หอไตร และสิมโบราณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี
                   3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่  -
                   4. แหล่งท่องเที่ยววิธีการผลิตธูปหอมหลากหลายชนิด ที่บ้านงูเหลือม 
4.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                   กลุ่มอาชีพ                           2                 กลุ่ม
                    กลุ่มออมทรัพย์                      16                กลุ่ม
                   กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน        1                 กลุ่ม
          4.4 แรงงาน
                   -
5. สภาพทางสังคม
          5.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา             จำนวน      5   แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน     3   แห่ง

5.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                   วัด                                   11                แห่ง
                   การนับถือศาสนา     ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่
 5.3 ประเพณีและงานประจำปี
          - ช่วงระหว่างเดือนมกราคมของทุกปี งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม
          - ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม งานประเพณีบุญผะเหวด
          - ช่วงเดือนเมษายน งานประเพณีแข่งเรือ ในเทศกาลวันสงกรานต์
          - ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม งานทอดเทียนรวม
5.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
          สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกของตำบลดงแดง ที่ขึ้นชื่อและนิยมซื้อเป็นของฝาก เช่น ธูปหอม และผลิตภัณฑ์การตัดเย็บจากผ้า เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน
          5.5 สาธารณสุข 
                    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ       จำนวน   1   แห่ง
                     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100
                    - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน           จำนวน  100   แห่ง
          5.7 อาชญากรรม
                   -
          5.8 ยาเสพติด
                   - มีผู้เสพที่รับการบำบัด
          5.9 การสังคมสงเคราะห์
                   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดงแดง
         
6. ระบบบริการพื้นฐาน
        6.1 การคมนาคมขนส่ง
              ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอมี    1    สาย     เป็นถนนลาดยางถนนภายในหมู่บ้าน   รวมทั้งหมดเป็น
              ลาดยาง                              5,160                     เมตร
              คอนกรีต                             10,312                   เมตร
              ลูกรัง                                 44,860                   เมตร
              ถนนดิน                              12,300                   เมตร
6.2 การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                     16                หมู่บ้าน
ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                              2,275            ครัวเรือน
ประชากรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                           -                  ครัวเรือน
ต้องการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร           16                หมู่บ้าน
 
          6.3 การประปา
                   -มีประปาหมู่บ้านใช้ครบทั้ง 16 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100
          6.4 โทรศัพท์
                   -ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ (มือถือ)
 
          6.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                   -
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
          9.1  น้ำ
ลำน้ำ  ,  ลำห้วย บึง , หนอง       14                แห่ง
          9.2 ป่าไม้
                   ป่าชุมชน ประเภทป่าดิบแล้ง  ป่าดงหนองเอียดบ้านดงแดง ป่าดงประชุมบ้านงูเหลือม ป่าดอนปู่ตาบ้านกอก ป่าปู่ตาบ้านดงแดง ป่าปู่ตาบ้านหนองเพียขันธ์ และป่าดอนปู่ตาบ้านเขวา
          9.3 ภูเขา
                   -
          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                   -
         10. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สิม และหอไตรโบราณ ณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี คลิก

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮีหมู่ที่ 11 ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี คลิก   

สถานทีท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ป่าชุมชนดงหนองเอียด คลิก


ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก และการเดินทางได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ในวันและเวลาราชการ หรือโทร 043-651033
View : 1041