เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2
 

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลดงแดง

 
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
..................................................................
 
1. ด้านกายภาพ
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
1. เทศบาลตำบลดงแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลดงแดง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจตุรพักตรพิมาน  ระยะทางห่างจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน   7   กิโลเมตร
                    2 เนื้อที่ตำบลดงแดงมีเนื้อที่ประมาณ   41.64  ตารางกิโลเมตร  หรือ   26,025  ไร่
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
                     ภูมิประเทศ   ตำบลดงแดงมีสภาพพื้นที่เป็นที่เนิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหินลูกรัง
มีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลน้ำใส    และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลดงกลางและตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอเมืองสรวง   และอำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
                   สภาพอากาศของตำบลดงแดง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม
          1.4 ลักษณะของดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหินลูกรัง
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
บึง , หนอง                          14                แห่ง
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
                   ตำบลดงแดงมีพื้นที่ป่าชุมชน 1 แห่ง คือป่าดงหนองเอียด และป่าโปร่ง คือที่บริเวณดอนปู่ตาของแต่ละหมู่บ้าน

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง
                   มีทั้งหมด          16      หมู่บ้าน
           2.2 การเลือกตั้ง
                    มีทั้งหมด          2      เขตเลือกตั้ง
 
3. ประชากร
            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,362  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด  8,860  คน             
                             ชาย  4,339   คน   หญิง 4,521  คน  โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
บ้านดงแดง
บ้านผือฮี
บ้านเขวา
บ้านกอก
บ้านงูเหลือม
บ้านหนองเพียขันธ์
บ้านเหล่าจั่น
บ้านดงแดง
บ้านเหล่าจั่น
บ้านเขวา
บ้านผือฮี
บ้านงูเหลือม
บ้านดงแดง
บ้านดงแดง
บ้านกอก
บ้านดงแดง
193
162
73
138
235
169
119
164
162
99
128
179
141
166
104
129
313
287
150
242
453
295
235
251
325
199
262
330
257
309
193
236
334
337
155
262
465
302
221
270
322
207
249
331
263
333
209
261
รวม 2,362 4,339 4,521
                    * ข้อมูล ณ วันที่ 7/06/62 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดงแดง

4. สภาพทางสังคม
              4.1 การศึกษา
4.1.1  โรงเรียนประถมศึกษา                               5                  แห่ง
4.1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  3                  แห่ง
4.1.3  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน             1                  แห่ง
4.1.4  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)    1                  แห่ง
              4.2 สาธารณสุข
                    4.2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      1                  แห่ง
                    4.2.2  ศูนย์ ศสมช.                                            16                หมู่บ้าน
 
              4.3 อาชญากรรม
                   4.3.1 จุดตรวจประจำหมู่บ้าน
              4.4 การสังคมสงเคราะห์
                   4.5.1 ผู้สูงอายุ             จำนวน           1,492   คน
                   4.5.2 คนพิการ             จำนวน              276     คน                       
                   * ข้อมูล ณ   มิถุนายน 2562
                   4.5.3 ผู้ป่วยเอดส์(HIV)ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 2 คน  
                   4.5.4 รับลงทะเบียนและประสานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5.ระบบบริการพื้นฐาน
              5.1 การคมนาคมขนส่ง
ทางหลวงชนบท  ถนนสายบ้านอ้น-ดอนกลาง
ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอมี    1    สาย     เป็นถนนลาดยาง
            5.2 การไฟฟ้า
                   ตำบลดงแดงได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองสรวง ประกอบด้วยบ้านงูเหลือม บ้านเหล่าจั่น บ้านกอก บ้านเขวา บ้านผือฮี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจตุรพักตรพิมาน หมู่บ้านที่ใช้บริการ คือ บ้านดงแดง และบ้านหนองเพียขันธ์ มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง 16 หมู่บ้าน และกำลังพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในทุกหมู่บ้านในเขตตำบล
 
            5.3 การประปา
                  การประปา บ้านดงแดงหมู่ที่ 1,14 ได้รับการบริการการประปาจากเทศบาลตำบลดงแดงและหมู่บ้านอื่นๆในเขตตำบลได้อาศัยแหล่งน้ำใต้ดินทำเป็นประปาหมู่บ้าน  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างต่อไป
 
5.4 โทรศัพท์
          ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงแดง ได้รับการบริการจากองค์การโทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด   มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านงูเหลือม บ้านเหล่าจั่น บ้านดงแดง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
          5.5.1  มีไปรษณีย์ตำบลดงแดง     จำนวน     1     แห่ง  ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่  269  หมู่ที่ 1 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
6. ระบบเศรษฐกิจ
             6.1 การเกษตร
                 โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนาข้าว  ปลูกต้นหอม  อาชีพเสริม คือ  การเลี้ยงสัตว์ การปลูก-ผัก การปลูกยาเตอร์กิ๊ด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ  และทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
             6.2 การประมง
                   คลองร่องข้าวเหนียว คลองร่องแสง บ้านเหล่าจั่น , หนองวัดเก่า บ้านเขวา หมู่ 10                   ,หนองคางคก  หนองสะเทียง  บ้านเขวา หมู่ 3 ,หนองแวง บ้านดงแดง หมู่ 8 ,หนองเอียด  บ้านดงแดง       หมู่ 1,13
              6.3 การปศุสัตว์
          การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ไว้ใช้จำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน เช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร ปลาดุก  กบ เป็นต้น
             6.4 การบริการ -
             6.5 การท่องเที่ยว
                     6.5.1 หอไตร วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี
                     6.5.2 ป่าชุมชนดงหนองเอียด บ้านดงแดง
            6.6 อุตสาหกรรม
                     6.6.1  ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้า       จำนวน     3     แห่ง
                     6.6.2  โรงงานผลิตน้ำดื่ม/น้ำแข็ง            จำนวน     1     แห่ง
                     6.6.3  โรงงานแปรรูปไม้                     จำนวน     1     แห่ง
                     6.6.4  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                 จำนวน     2     แห่ง
              6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                  พื้นที่เทศบาลตำบลดงแดง เป็นชุมชนเกษตรส่วนใหญ่ มีร้านค้าอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งตลาดนัดตามหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
               7.1 การนับถือศาสนา
                   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน  12  แห่
               7.2 ประเพณีและงานประจำปี
                   งานประเพณีของตำบลดงแดง จะมีงานประจำปี บุญเดือน 3 คือ งานบวงสรวงพระพรหม
ที่ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ
งานประเพณีบุญผะเหวด   ที่ถือว่าเป็นงานบุญสำคัญของแต่ละหมู่บ้านและเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ,ประเพณีทอดเทียนรวม ที่จัดในช่วงเดือน 10 (ตุลาคม) ของทุกปี
               7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                   ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลดงแดง ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษและปัจจุบันยังไม่ลบเลือนหายไป ยังมีลูกหลานสานต่อและสืบทอดต่อๆ กันมา คือ
                   ด้านเกษตรกรรม มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ โดยการนำภูมิ-ปัญญาท้องถิ่นมาใช้  ในการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไปกับการทำหุ่นไล่กา
                   ด้านหัตถกรรม มีการทำเครื่องจักรสาน การทอเสื่อ การทอผ้ามัดหมี่
                   การถนอมอาหาร  มีการถนอมอาหารเพื่อการเก็บและรักษาอาหาร เพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหาร  หรือป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ  ในขณะที่ยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการ สีสันและกลิ่นให้คงอยู่ เช่น การดอง การตาก การกวน และการแช่อิ่ม เป็นต้น
                   ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษาอิสาน และใช้ภาษากลาง ในการติดต่องาน/ราชการ
                 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
                    7.4.1 ผ้าไหมมัดหมี่
                    7.4.2 กระติบข้าว
                    7.43. กระเป๋าที่ทำมาจากผ้าฝ้าย
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
               8.1 น้ำ
         คลอง                                            2                แห่ง
        บึง , หนอง                                    14                แห่ง
     ประปาหมู่บ้าน                                   18               แห่ง
            8.2 ป่าไม้   
                   ป่าไม้ในเขตตำบลดงแดงเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้หลากหลายชนิด  ประกอบด้วย ไม้แดง  
ไม้ชาด ไม้จิก ไม้ลำดวน ไม้หม้อ เป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 900 ไร่
            8.3 ภูเขา
                   ในเขตตำบลดงแดงไม่มีภูเขา
            8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                   ในพื้นที่ตำบลดงแดง ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า 
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้  โดยทั่วไปยังมีความอุดมสมบูรณ์
View : 6794