เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

โครงสร้างการบริหารงาน กองคลัง

นางบุผา ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
094-098-1723

นางสุจิตตรา วงค์อามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
092 8846995

นางธัญญลักษณ์ ทองทา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
0956647096

นางสาวณัฐภัท เจริญศิริ
นักวิชาการเงิน ชำนาญการ
0868644160

นางนาฏลัดดา วงศ์อินตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
0648827089

นางสาวธีรารัตน์ ตันโห
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0807243425

นางสุธิดา จันทะวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏฺิบัติการ
0648827089

นางสาวณัชธิรีย์ ดวงประทุม
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
0961956761

นางอุไล ทัพขวา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
0935634249

นางปภาวรินทร์ อสุระพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
0623987386