เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 21 ม.ย. 66 40
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 21 ม.ย. 66 40
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 21 ม.ย. 66 55
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 21 ม.ย. 66 50
ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 21 ม.ย. 66 44
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 10 ม.ย. 66 36
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 10 ม.ย. 66 35
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 80
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 10 ม.ย. 66 59
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 10 ม.ย. 66 58
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) 1 ตค.66 -31มีค.66 5 ม.ย. 66 45
รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 5 ม.ย. 66 99
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน 5 ม.ย. 66 59
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ. 2566-2570 31 มี.ค. 66 52
การประชุมในหัวข้อ “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” 23 มี.ค. 66 71
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570 8 ส.ค. 65 310
การขยายกรอบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561– 2565) 11 ม.ย. 65 290
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 344
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงแดง 14 ต.ค. 64 428
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกเทศบัญญัติหรือภารกิจ เทศบาลตำบลดงแดง 16 ส.ค. 64 504
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ส.ค. 64 432
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 13 ส.ค. 64 384
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 ส.ค. 64 415
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 ส.ค. 64 393
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 ส.ค. 64 428
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ส.ค. 64 385
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 13 ส.ค. 64 401
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 5 ส.ค. 64 416
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 ส.ค. 64 452
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 ส.ค. 64 389