เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 368
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 388
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 547
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 370
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 325
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 317
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 337
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 311
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 234
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 205
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 311
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 291
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 394
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 363
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 418
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 378
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 358
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 347
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 358
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 416