เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 42
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 43
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 40
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 40
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 39
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 38
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศาลตำบลดงแดง   29 มิ.ย. 60 55
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   23 มิ.ย. 60 65
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   22 มิ.ย. 60 70
เทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน   24 มี.ค. 60 85
เทศบัญญัติ เรื่องการขุดและถมดิน   24 มี.ค. 60 116
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   24 มี.ค. 60 79
เทศบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   24 มี.ค. 60 78
เทศ บัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   24 มี.ค. 60 78
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 124
คำแถลงการงบประมาณประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 116
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 119
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 170
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 181
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 199