เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 ต.ค. 62 0
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 62 2
ประกาศใช้แผนปี 61-65-1   26 ส.ค. 62 12
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561   31 ก.ค. 62 14
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   31 ก.ค. 62 14
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562   31 ก.ค. 62 18
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 มิ.ย. 62 25
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   21 มิ.ย. 62 22
SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี   21 มิ.ย. 62 21
แบบคำร้องทั่วไปพร้อมตัวอย่าง   18 มิ.ย. 62 27
แผนดำเนินงานปี 61   18 มิ.ย. 62 25
แผนดำเนิงาน ปี 61 ส่วนหน้า   18 มิ.ย. 62 27
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2561   18 มิ.ย. 62 27
แผนดำเนินงานฉ1   18 มิ.ย. 62 22
แผนดำนเนิงาน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 25
ประกาศใช้แผน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 26
แผนดำเนินงาน61 ฉ2   18 มิ.ย. 62 24
ประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณ 2561   18 มิ.ย. 62 24
ประกาศแผนดำเนินงาน งบ 2561 ฉ2   18 มิ.ย. 62 28
เทศบัญญัติ 61   18 มิ.ย. 62 33