เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ประกาศ 26/11/2561 (2)   26 พ.ย. 61 8
ประกาศ 26/11/2561 (1)   26 พ.ย. 61 8
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   12 พ.ย. 61 15
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1   12 พ.ย. 61 16
ใบสมัคร   12 พ.ย. 61 16
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   31 ต.ค. 61 24
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 61 26
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   31 ต.ค. 61 23
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   29 ต.ค. 61 25
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   29 ต.ค. 61 24
ทะเบียนพาณิชย์   25 ก.ย. 61 35
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   24 ก.ย. 61 39
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 62
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 49
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 53
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 54
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 53
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 53
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 52
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 60