เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แบบคำร้องทั่วไปพร้อมตัวอย่าง   18 มิ.ย. 62 0
แผนดำเนินงานปี 61   18 มิ.ย. 62 1
แผนดำเนิงาน ปี 61 ส่วนหน้า   18 มิ.ย. 62 0
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2561   18 มิ.ย. 62 0
แผนดำเนินงานฉ1   18 มิ.ย. 62 0
แผนดำนเนิงาน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 0
ประกาศใช้แผน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 0
แผนดำเนินงาน61 ฉ2   18 มิ.ย. 62 0
ประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณ 2561   18 มิ.ย. 62 0
ประกาศแผนดำเนินงาน งบ 2561 ฉ2   18 มิ.ย. 62 0
เทศบัญญัติ 61   18 มิ.ย. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลตำบลดงแดง   18 มิ.ย. 62 1
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   15 มิ.ย. 62 2
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 2
ประกาศศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 1
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.ดงแดง 2561   15 มิ.ย. 62 2
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   21 พ.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)   23 ม.ย. 62 22
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กย งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 38
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 38