เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บุคลากรกองคลัง 
เทศบาลตำบลดงแดง

 
 
นางบุผา  ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสุจิตตรา เพ็ชรแสน

นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางสาวณัฏภัท  เจริญศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางธัญญลักษณ์  ทองทา

นักวิชาการคลัง

 

นางสุธิดา วงค์อินตา
นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาววิภารัตน์ ตันโห
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางนาฎลัดดา  วงค์อินตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

นางอุไล  ทัพขวา
เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้

 

นางปภาวรินทร์ อสุระพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
View : 2632