เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บุคลากรสำนักปลัด
เทศบาลตำบลดงแดง

 
      

นายรัชพล ไกยสินธุ์

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 
 
นางสาวบุปผา คณะนาม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

 
 
                                           
นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 

นางสาวลัดดา ลาวรรณ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)


นางสาวณัฏนิช  แก้ววงศา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
และการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป)

 

นางสุพิชฌาย์ ลำปะละ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป)

 

จ่าเอก สายัณห์ วิเลศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป)

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี
นิติกร

 

นายหนม มะรังษี
นักทรัพยากรบุคคล

 

นายอุดร  บุญถ่าน
นักสันทราการ

 

นายสิทธิเดช  สารางคำ
นักพัฒนาชุมชน

นายพิชิตชัย  ภูมิเขต
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัp

นางสาวยุเพียร  แสงพารา
นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร


นางศิริวรรณ  วงค์คำ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

 

นางบุษบง  แก้ววงษ์
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายเอกสิทธิ์  จันท์วิภาค
นักพัฒนาชุมชน

 

นางสาวลภัสรดา  พรมษา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

 

นางสาวพัณณิกา  วงศ์อามาตย์
นักประชาสัมพันธ์

 

นายวุทธิพันธ์ เพ็ชรแสน
นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร

 

นางกฤตพร  ตรีสอน
ครู  คศ.๑

นางเทพสุดา  ชมพู
ครู คศ.๑

นางสาวนิตตา มลิกา
นักวิชาการสาธารณสุข

นางศรินทรญา สมเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ

 

างสาวโสวิกา วงค์อามาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางชรัญฎา  พลเยี่ยม
ครูผู้แลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา  ขันคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย


นายเทิดพงษ์ วงค์อามาตย์
นักวิชาการศึกษา
 
       
       
View : 3250