เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บุคลากรสำนักปลัด
เทศบาลตำบลดงแดง

 
 
สิบตำรวจเอกสุนทร วิลา
ปลัดเทศบาลตำบลดงแดง
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 
นางสาวบุปผา คณะนาม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 
นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
หัวหน้าสำงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 

นางสาวลัดดา ลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางสาวณัฏนิช  แก้ววงศา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
และการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางสุพิชฌาย์ ลำปะละ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป)

จ่าเอก สายัณห์ วิเลศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป)

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี
นิติกร
(ชำนาญการ)

นายหนม มะรังษี
นักทรัพยากรบุคคล
(ชำนาญการ)

 

นายอุดร  บุญถ่าน
นักสันทราการ
(ชำนาญการ)

 

นายสิทธิเดช  สารางคำ
นักพัฒนาชุมชน
(ชำนาญการ)


นายพิชิตชัย  ภูมิเขต
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(ชำนาญงาน)

นางสาวยุเพียร  แสงพารา
นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร
(ชำนาญการ)

นางศิริวรรณ  วงค์คำ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
(ปฏิบัติการ)

นางบุษบง  แก้ววงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

นายเอกสิทธิ์  จันท์วิภาค
นักพัฒนาชุมชน
(ชำนาญการ)

นางสาวลภัสรดา  พรมษา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
(ปฏิบัติการ)

นางสาวพัณณิกา  วงศ์อามาตย์
นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ)

นายวุทธิพันธ์ เพ็ชรแสน
นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร
(ปฏิบัติงาน)

นางกฤตพร  ตรีสอน
ครู  คศ.๑

นางเทพสุดา  ชมพู
ครู คศ.๑
 
นางศรินทรญา สมเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

นางสาวโสวิกา วงค์อามาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย

นางชรัญฎา  พลเยี่ยม
ครูผู้แลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา  ขันคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
 
       
       
View : 1371