เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 214
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 265
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 273
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 292
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 390
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 262
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 242
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 234
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 254
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 227
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 152
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 230
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 210
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 314
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 283
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 338
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 298
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 278
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 265
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 275