เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   31 ต.ค. 61 110
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 61 353
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   31 ต.ค. 61 104
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   29 ต.ค. 61 104
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   29 ต.ค. 61 106
ทะเบียนพาณิชย์   25 ก.ย. 61 116
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   24 ก.ย. 61 120
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 138
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 123
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 129
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 136
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 129
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 133
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 129
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 135
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 124
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 124
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 134
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 127
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 127