เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 127
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 111
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 117
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 124
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 119
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 120
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 116
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 123
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 115
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 111
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 122
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 116
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 114
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 117
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 118
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 112
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 112
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 111
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร   15 ก.ค. 61 105
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 109