เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 95
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒   22 พ.ค. 61 123
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   20 ม.ย. 61 147
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 250
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 217
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 209
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 210
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 211
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 218
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศาลตำบลดงแดง   29 มิ.ย. 60 228
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   23 มิ.ย. 60 241
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   22 มิ.ย. 60 240
เทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน   24 มี.ค. 60 253
เทศบัญญัติ เรื่องการขุดและถมดิน   24 มี.ค. 60 293
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   24 มี.ค. 60 255
เทศบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   24 มี.ค. 60 251
เทศ บัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   24 มี.ค. 60 244
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 306
คำแถลงการงบประมาณประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 276
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 280