เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13 พ.ค. 67 34
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2 ม.ย. 67 69
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 6 ก.พ. 67 54
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 6 ก.พ. 67 82
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2569 4 ม.ค. 67 77
ประกาศผลการประเมินพนักงานจ้าง ในระดับดีเด่น ครั้งงที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2566 25 ต.ค. 66 90
ประกาศ รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2566 25 ต.ค. 66 72
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 8 ส.ค. 66 131
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 17 ก.ค. 66 150
ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 26 มิถุนายน 2566 28 มิ.ย. 66 173
หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 21 ม.ย. 66 243
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการให้โทษแก่พนักงาน 10 ม.ย. 66 247
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 208
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง 31 มี.ค. 66 255
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 22 มี.ค. 66 200
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลดงแดง 2566 20 มี.ค. 66 201
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 178
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 2566 20 มี.ค. 66 194
รายงานผลการดำเนินการตามยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 20 มี.ค. 66 207
เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 178
เกณฑ์การแต่งตั้งการบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 181
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 15 มี.ค. 66 210
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 195
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในระบบ info 14 ก.พ. 66 224
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา มาสาย ประจำปี 2566 14 ก.พ. 66 231
คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ปี 2566 14 ก.พ. 66 244
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง สำนักปลัด 27 ต.ค. 65 288
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองคลัง 27 ต.ค. 65 276
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองช่าง 27 ต.ค. 65 279
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 2 ส.ค. 65 353