เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลดงแดงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต นำหลักธรรมคำสอนไปสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพุทธศาสนา จึงได้จัดทำ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.เพื่อเพิ่มคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
๒.เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทให้มีความยั่งยืน
๓.เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมให้เข้าใจหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว
๔.เพื่อก่อเกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๕.เพื่อผ่อนคลายกายและจิตใจ
 


วันที่ : 17 พฤษภาคม 61   View : 246