เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลดงแดง
ชื่อโครงการ   
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล  
คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักของสังคม คือ ประชาชนมีสุขอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกเพศทุกวัย จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุ และคนพิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณ และสัดส่วนต่อประชากร จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ) กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีร่างกายแข็งแรงตามวัย ขยายโอกาสดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการจึงมึความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุและคนพิการทุกคนตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชน
เทศบาลตำบลดงแดง นำโดยนยสุทธีมหันต์ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการขึ้นในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดงแดง โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วย นายคำสี สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้
  
 
 
วันที่ : 17 เมษายน 61   View : 265