เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลดงแดงจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 
โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากทั้ง 3 ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงแดง (ศูนย์ที่ 2 ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี มีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 48 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงแดง ทั้ง 3 แห่ง มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างพัฒนาการอย่างสมบูรณ์เพื่อเตรีนมความพร้อมในระดับการศึกษาขั้นต่อไป

วันที่ : 1 เมษายน 62   View : 92