เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 173
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 147
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 249
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 227
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 332
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 298
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 358
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 317
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 295
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 283
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 294
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 343