เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 271
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 196
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 169
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 271
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 251
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 355
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 323
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 381
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 340
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 319
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 306
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 316
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 369