เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 333
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 349
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 369
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 480
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 345
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 312
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 302
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 323
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 296
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 221
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 194
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 294
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 276
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 379
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 346
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 403
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 363
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 342
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 331
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 341