เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 129
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 130
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 122
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 123
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 122
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร   15 ก.ค. 61 115
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 120
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒   22 พ.ค. 61 143
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   20 ม.ย. 61 168
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 271
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 239
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 231
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 234
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 231
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 243
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศาลตำบลดงแดง   29 มิ.ย. 60 252
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   23 มิ.ย. 60 264
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   22 มิ.ย. 60 262
เทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน   24 มี.ค. 60 274
เทศบัญญัติ เรื่องการขุดและถมดิน   24 มี.ค. 60 314