เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 54
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 47
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 48
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 48
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 50
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 45
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 44
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 43
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร   15 ก.ค. 61 40
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 44
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒   22 พ.ค. 61 71
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   20 ม.ย. 61 90
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 199
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 166
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 159
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 159
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 161
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 168
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศาลตำบลดงแดง   29 มิ.ย. 60 176
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   23 มิ.ย. 60 188