เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
เทศบัญญัติ 61   18 มิ.ย. 62 36
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลตำบลดงแดง   18 มิ.ย. 62 28
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   15 มิ.ย. 62 31
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 23
ประกาศศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 25
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.ดงแดง 2561   15 มิ.ย. 62 23
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   21 พ.ค. 62 36
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)   23 ม.ย. 62 42
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กย งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 59
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 61
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 57
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 56
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ตค งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 63
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พย งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 59
ระเบียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงแดง   15 ม.ค. 62 338
ประกาศ 26/11/2561 (2)   26 พ.ย. 61 98
ประกาศ 26/11/2561 (1)   26 พ.ย. 61 92
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   12 พ.ย. 61 114
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1   12 พ.ย. 61 306
ใบสมัคร   12 พ.ย. 61 101