เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 105
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 90
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 95
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 99
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 96
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 97
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 93
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 102
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 94
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 90
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 99
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 94
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 93
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 94
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 96
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 90
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 91
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 87
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร   15 ก.ค. 61 84
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 88