เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

 


 
 ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลดงแดง 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ  ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลดงแดง เป็นศูนย์บริการที่เอื้อประโยชน์ ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ ในบริการที่หลากหลาย  ณ จุดบริการเดียว ได้รวมกระบวนงานจำนวน   14 กระบวนงานมาไว้ ณ จุดบริการ เช่น

คู่มือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลดงแดง คลิก
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คลิก
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลดงแดง (One Stop Service) คลิก 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ คลิก

 

ช่องทางการเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการร่วม

-แบบคำร้องทั่วไปของเทศบาลตำบลดงแดง คลิก
-คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
-แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอ  ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ 
-เอกสารประกอบการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ต่อเติมอาคาร
-แบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-แบบคำขอบัตรประจำตัวคนพิการ


 
View : 1670