เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ม.ย. 66 71
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 10 ม.ย. 66 39
พระราชกฤษฎิกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 21 มี.ค. 66 77
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 21 มี.ค. 66 98
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3) 2565 21 มี.ค. 66 57
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 21 มี.ค. 66 45
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 2564 21 มี.ค. 66 83
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ. 2563 21 มี.ค. 66 38
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 2561 21 มี.ค. 66 45
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 21 มี.ค. 66 37
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 21 มี.ค. 66 97
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 16 ธ.ค. 65 163
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคคนพิการ พ.ศ.2550 3 ก.พ. 65 365
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 3 ก.พ. 65 331
พระราชบัญญัติข้อสารของราชการ พ.ศ.2540 3 ก.พ. 65 338
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 3 ก.พ. 65 337
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 3 ก.พ. 65 333
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 3 ก.พ. 65 285
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 3 ก.ค. 63 567