เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 21 ม.ย. 66 58
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการให้โทษแก่พนักงาน 10 ม.ย. 66 65
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 70
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง 31 มี.ค. 66 109
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 22 มี.ค. 66 67
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลดงแดง 2566 20 มี.ค. 66 76
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 49
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 2566 20 มี.ค. 66 68
รายงานผลการดำเนินการตามยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 20 มี.ค. 66 71
เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 52
เกณฑ์การแต่งตั้งการบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 50
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 15 มี.ค. 66 75
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 62
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในระบบ info 14 ก.พ. 66 78
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา มาสาย ประจำปี 2566 14 ก.พ. 66 78
คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ปี 2566 14 ก.พ. 66 112
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง สำนักปลัด 27 ต.ค. 65 159
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองคลัง 27 ต.ค. 65 154
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองช่าง 27 ต.ค. 65 153
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 2 ส.ค. 65 207
แต่งตั้งให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 2 ตค.63 13 มิ.ย. 65 238
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 224
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 228
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 1 ตค 64 1 มิ.ย. 65 230
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 มิ.ย. 65 229
มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 221
มอบอำนาหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 201
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 211
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 203
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 มิ.ย. 65 201